Custom Search
 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ     วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดที่ทุกท่านทราบว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการแพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจากนี้แล้ววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียว ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)  จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดแห่งนี้ วัดโพธิ์เป็นวันที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเมื่อพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงดำริให้สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น วัดโพธาราม(ชื่อเดิมของวัดโพธิ์) ก็มีความเสื่อมโทรมมากแล้ว รัชกาลที่ 1 จึงได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ” และเป็นวัดประจำรัชกาลที่  1 อีกด้วย จนในรัชสมัยรัชกาลที่ 4จึงได้เปลี่ยนเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” จวบจนปัจจุบัน


 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_18 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_11 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_1
พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล (ภาพแรกทางซ้าย) พระมณฑป (ภาพที่สองและสี่) และตุ๊กตาจีนโบราณ (ภาพที่3)

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_12 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_23 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_36 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_35
ภายในวัดโพธิ์ที่มีโบราณวัตถุสำคัญมากมาย รวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตน (ภาพขวามือสุด)

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_29 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_13 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_34
ตุ๊กตาหินแบบจีน และลั่นถันนายทวารบาลที่อยู่หน้าประตูซุ้มทรงมงกุฏ (ภาพที่สองจากซ้าย)


     นอกจากนี้วัดโพธิ์จะมียังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้
พระอุโบสถ ของวัดสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๑ ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย และขยายใหญ่ขึ้นเท่าที่เห็นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซุ้มจรณัมประจำประตูหน้าต่างฉลัก (สลัก) ด้วย ไม้แก่น ยอดเป็นทรงมงกุฎลงรักปิดทอง ประดับกระจก บานประตูพระอุโบสถ ด้านนอกลายประดับมุก เป็นลายภาพเรื่อง รามเกียรติ์ ด้านในเขียนลายรดน้ำรูปพัดยศพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรมเปรียญทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีในกรุงและหัวเมือง เป็นที่ประดิษฐาน พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ “พระพุทธเทวปฏิมากร” ที่ฐานชุกชีก่อไว้ ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ ๑ ไว้ ชั้นที่ ๒ ประดิษฐานรูปพระอัครสาวกทั้งสององค์ฐานชุกชี ชั้นล่างสุดประดิษฐานพระมหาสาวก ๘ องค์ (พระอรหันต์ ๘ ทิศ) จิตรกรรมประดับผนังพระอุโบสถเหนือต่างขึ้นไปเขียนเรื่องมโหสถบัณฑิต (มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร) คอสองในประธานทั้งสองข้างเขียนเรื่องเมืองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ผนังประตูหน้าต่างเขียนเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ ๔๑ องค์บานหน้าต่างด้านในเขียนลายรดน้ำเป็นรูปตราประจำตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์ในกรุงและหัวเมือง สมัยรัชกาลที่ ๓ ด้านนอกแกะสลักเป็นลายแก้วชิงดวง


 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_40 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_39 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_44 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_49
ภายในพระระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันงดงามจำนวนมาก

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_55 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_52 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_54 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_51
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_66 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_63 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_64 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_67
พระพุทธไสยาสน์ภายในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 4)
และพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธาน ภายในพระอุโบสถ (ภาพที่ 2 และภาพที่ 3)


     ด้านนอกพระอุโบสถเป็น พระระเบียง ที่สร้างรอบพระอุโบสถอยู่สองชั้น เชื่อมต่อด้วยพระวิหารทิศ อยู่รอบพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือ ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองพระพุทธรูปติดกระจกล้อมไว้หมด เพื่อรักษาความสะอาด พระวิหารคตทั้งสี่ทิศที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ  4 ปาง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางนาคปรก ปางป่าเลไลยก์ ซึ่งแต่ละองค์มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ(สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วัดโพธิ์ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) ถัดจากนั้นยังมี พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี มีตุ๊กตาหินจีนประตูละคู่ พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสองเพิ่มมุมสูง ๔๒ เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆ สังเกตได้ง่าย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 – 4 อีกทั้งภายในวัดท่านสามารถเข้าสักการะที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ (สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3) และเดินชม ตุ๊กตาจีน ที่มีทั้งสลักจากหินและปูนปั้นอยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมาก มีหลายรูปแบบทั้งแบบเช่นใส่ชุดงิ้วที่รักษาหน้าประตูทุกประตูทรงซุ้มมงกุฏ (ชื่อ ลั่นถัน นายทวารบาล) ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง หรือชุดสามัญชน ตุ๊กตาผู้หญิง หรือท่านจะเดินสำรวจไปจนถึงเขาฤาษีดัดตนที่มีรูปปั้นฤาษีดัดตนเป็นท่านต่าง ๆ และวัดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาทางแพทย์แผนไทยอีกด้วย แต่เพียงเท่านี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ได้ไปสัมผัสกับความงดงามด้วยตนเองสักครั้งหนึ่ง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_80 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_75 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_74 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_79
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_77 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_71 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม_73
หลากหลายภาพสื่อถึงความหมายของประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่าง ๆของไทยในอดีต


การเดินทาง
วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ  ๕๐  บาท  สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม
สำหรับศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่ต้องการจะนำนักศึกษามาทัศนะศึกษา ณ วัดโพธิ์ กรุณาทำหนังสือแจ้งทางวัด เพื่อจะได้รับความสะดวกในเรื่องสถานที่ ข้อมูล และพระวิทยากรที่จะนำทัศนศึกษา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๒๒๕-๙๕๙๕, ๒๒๑-๙๔๔๙
โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๒๒๒-๙๗๗๙
และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการมาทำบุญที่วัดโพธิ์  เช่น  ติดต่อทำบุญถวายเพลพระ,  ถวายสังฆทาน, บังสุกุลอัฐิญาติฯลฯ ท่านสามารถติดต่อได้ที่แผนกบำเพ็ญกุศลวัดพระเชตุพน ซึ่งมีสำนักงานไว้คอยบริการที่เขตพุทธาวาสใกล้เขาฤษีดัดตนหรือติดต่อสอบถามที่ โทร. ๐ - ๒ ๒๒๑-๔๘๔๓, ๒๒๒ – ๘๖๘๐

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ต้องการสอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร 184 หรือคลิ๊กที่ลิ้งค์ ขสมก.


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
เขตพระนคร
 วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ,
 วัดชนะสงคราม , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์เทพวราราม , พระบรมมหารราชวัง
เขตธนบุรี
 วัดกัลยาณมิตร 
เขตดุสิต
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตสัมพันธวงศ์
 วัดไตรมิตรวิทยาราม , เยาวราช (ไชน่าทาวน์) 
เขตบางกอกน้อย
 วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกใหญ่
 วัดอรุณราชวราราม
เขตห้วยขวาง
 สยามนิรมิต


บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ + ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อเรือ์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของเรือบุฟเฟ่ต์แต่ละแบบโดยละเอียด)


โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154