Custom Search
 
วัดภูเขาทอง (ดูภาพด้านล่าง)

      วัดภูเขาทองนี้หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย โดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงรากฐาน แล้วยกทัพกลับ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อ พ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้  ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าบริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแ่ห่งประเทศไทย)

ข้อแนะนำ
-เปิด 07.00-18.00 น.
-บริเวณวัดด้านติดริมน้ำ มีปลาจำนวนมากรอคอยผู้ใจบุญให้อาหาร (ขนมปัง และอาหารปลาถุงละ 10 บาท)


การเดินทาง วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพระราชวังหลวงไปประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดอ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 309 กิโลเมตรที่ 26 จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายไปวัดนี้ 

วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร และเจดีย์ภูเขาทอง

 วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา 
ภายในวัดภูเขาทอง

 วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา ทุ่งภูเขาทอง วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา ทุ่งภูเขาทอง วัดภูเขาทอง_พระนครศรีอยุธยา ทุ่งภูเขาทอง 
ทุ่งภูเขาทอง สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154