Custom Search
 

วัดธรรมิกราช
(ดูภาพด้านล่าง)


     วัดธรรมิกราช เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองสังขบุรี ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาได้ทรงบูรณะมาโดยตลอด ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม (พ.ศ. 2153) ทรงบูรณะวัดและสร้างวิหารหลวงเพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะและที่วิหารหลวงแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบันกรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 


      สำหรับวิหารพระพุทธไสยาสน์นั้น พระราชมเหสีของพระองค์ทรงสร้างพระวิหารถวายตามคำอธิษฐานที่ขอให้พระราชธิดาทรงหายประชวร ไว้ทางหน้าประตูด้านทิศเหนือของพระเจดีย์สิงห์ล้อม 52  ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ช้างล้อม พระพุทธไสยาสน์มีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับ


      เจดีย์สิงห์ล้อม บริเวณด้านหน้าวิหาร เป็นเจดีย์ทรงลังการ หรือทรงระฆังคว่ำ และที่พิเศษกว่าเจดีย์อื่น ๆ คือฐานของเจดีย์มีปะติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบอยู่ที่ฐานเจดีย์ ดูน่าเกรงขาม แต่ปัจจุบันผุพังไปมาก


การเดินทาง วัดธรรมิกราชตั้งอยู่บน ถ.อู่ทอง ตรงข้ามกับพระราชวังโบราณ หากมาจากวิหารพระมงคลบพิตรทางขวามือจะเป็นโรงเรียนธรรมิกราชวิทยา วัดจะอยู่ติดกับรั้วโรงเรียน


 วัดธรรมิกราช_พระนครศรีอยุธยา วัดธรรมิกราช_พระนครศรีอยุธยา วัดธรรมิกราช_พระนครศรีอยุธยา วัดธรรมิกราช_พระนครศรีอยุธยา
เจดีย์สิงห์ล้อมที่โดดเ่ด่นของวัดธรรมิกราช และพระพุทธรูปเก่าแก่ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154