Custom Search
 

พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
(ดูภาพด้านล่าง)
     ทุก ๆ การเดินทาง เราเชื่อว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในทุก ๆ ครั้ง เหมือนกับทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)  ที่ในทุก ๆ ครั้งของการเดินทางก็ได้เรียนรู้ และรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปชม “พระธาตุบังพวน” ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย
จากประวัติความเป็นมาที่ปรากฏในคัมภีร์อุรังคธาตุ กล่าวถึงพระอรหันต์ 3 รูป พร้อมศิษย์ ได้เดินทางไปยังอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พระองค์มาประดิษฐานไว้ยังสถานที่ 4 แห่ง ซึ่งมีพระเจดีย์ของพระธาตุบังพวนอยู่ด้วย พระธาตุบังพวนนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจันทน์บุรีผู้ครองนครเวียงจันทน์แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ใด โดยต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2103 พระธาตุบังพวนได้รับการบูรณะ ปรับปรุงและสร้างโบราณสถานบางส่วนขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
รูปภาพบางส่วนของ "สัตตมหาสถาน 7" ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณวัดพระธาตุบังพวน

พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
"สัตตมหาสถาน" มีคติในการสร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่สำคัญ
อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ 7 แห่ง     ในปี พ.ศ. 2513 เดือนมิถุนานเกิดพายุและฝนตกหนักทำให้เจดีย์พระธาตุบังพวนได้พังทลายลง กรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นใหม่ โดยในปี 2520 ได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานในการยกฉัตรขึ้นสู่ยอดองค์พระธาตุบังพวน โดยในปัจจุบันทุกวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปีจะมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุบังพวนเพื่อขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479     เมื่อทางทีมงานของเราได้เข้ามาในพื้นที่ของพระธาตุบังพวนนั้นพบว่ามีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย พบ "สัตตมหาสถาน"  (สถานที่มีความสำคัญ ๗ แห่ง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อเสวยวิมุตติสุขแห่งละ ๗ วัน) จำลองมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยในประเทศไทยเพียง ๒ แห่ง คือ ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย โดยวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้สัตตมหาสถาน ครบทั้ง ๗ แห่ง ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
ตาม "ตำนานอุรังคธาตุ" ได้กล่าวไว้ว่า "พระธาตุบังพวน"
เป็นที่ประดิษฐาน "พระธาตุหัวเหน่า" ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     สิ่งที่น่าสนใจภายในพระธาตุบังพวนอย่างแรกที่ขาดไม่ได้คือ พระธาตุบังพวนนั่นเอง

     “พระธาตุบังพวน” เป็นเจดีย์ทรง ๔ เหลี่ยม  ซุ้มชั้นบนเหมือนกับพระธาตุพนม ซึ่งนอกจากองค์เจดีย์พระธาตุบังพวนแล้วยังพบพระปรางค์ เจดีย์องค์เล็กพระพุทธรูปอื่น ๆ สำหรับ “สัตตมหาสถาน” นั้นประกอบไปด้วย

     “โพธิบัลลังก์” หมายถึง สถานที่พระพุทธเจ้าประทับหลังตรัสรู้ได้ 7 วัน ตั้งอยู่ตรงกลางหมู่เจดีย์ ก่อด้วยอิฐ เป็นทรงกลม

     “อชปาลนิโครธเจดีย์” เป็นเจดีย์รูป ๔ เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐถือปูน ตอนบนเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบ เป็นสัญลักษณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่นางมารว่า พระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว

     “มุจจลินทเจดีย์” เป็นวิหารมุงหลังคาไม่มีฝากั้น ภายในมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ๙ เศียร เป็นสัญลักษณ์แทนเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นจิก พญานาคมุจลินท์ได้แผ่ตัวกันพระพุทธองค์จากฝนที่ตกลงมาพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
...............บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย "สระมุจลินท์"...............     “ราชายตนเจดีย์” เป็นเจดีย์ ๔ เหลี่ยมเช่นเดียวกับอชปาลนิโครธเจดีย์ ตอนบนมีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบแสดงถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติผลสมาบัติ ณ ใต้ต้นเกด

     “รัตนเจดีย์” เป็นเจดีย์ไม้สิบสองก่อด้วยอิฐถือปูน ตอนบนมีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบ เป็นการระลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทบทวนธรรมะและเกิดเป็นรัศมีรอบพระวรกาย

     “อนิมิสเจดีย์” เป็นเจดีย์ ๔ เหลี่ยมก่อด้วยอิฐถือปูน มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์องค์อื่น ๆ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเดินทางมาเพื่อบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ที่เป็นที่ตรัสรู้โดยการลืมพระเนตรไม่กระพริบ 7 วัน

     “รัตนจงกรมเจดีย์” เป็นเจดีย์ ๔ เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐถือปูน ตรงกลางมีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ถึงการเดินจงกรมของพระพุทธเจ้าเพื่อพิจารณาสัตว์โลกที่จะโปรดอยู่ 7 วันพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
"สระมุจลินท์" และ พระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลปะสมัยล้านช้าง)
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน "มุจลินทเจดีย์"

พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
....................เรียบง่าย แต่งดงาม....................     เมื่อได้เดินเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ จนทั่วแล้วทางทีมงานก็ขอลาจากพระธาตุบังพวนเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใสสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดหนองคายกันนะคะ


     การเดินทาง : พระธาตุบังพวนอยู่ห่างจากตัวเมือง 23 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย - อุดรธานี) ประมาณ 11 กม. แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 211 ทางไปท่าบ่อประมาณ กม. 10 วัดอยู่ทางขวามือ

     สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย : ตลาดท่าเสด็จ , หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย , สะพานมิตรภาพไทย - ลาว , ศาลาแก้วกู่ , เทศกาลบั้งไฟพญานาค เทศกาลออกพรรษา 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154