Custom Search
 

นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี (ดูภาพด้านล่าง)    "พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์" หรือ "วังนารายณ์" ที่ชาวลพบุรีมักจะเรียกขานกัน เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประทับ ที่ออกว่าราชการในสมัยของพระองค์ท่าน สถาปัตยกรรมของพระราชวังนารายณ์ หรือวังนารายณ์ เป็นแบบผสมผสานความเป็นไทยกับสถาปัตยกรรมของประเทศทางฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นเขตพระราชฐาน 3 ชั้น คือชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน

     เมื่อท่านเดินผ่านบริเวณที่ชำระค่าธรรมเนียมเข้าชมแล้ว จะเข้าสู่พื้นที่เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

     “อ่างเก็บน้ำ”เป็นที่เก็บกักน้ำที่ได้มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กแล้วนำมาแจกจ่ายเพื่อใช้ในพระราชวัง
     “สิบสองท้องพระคลัง” จากการสันนิษฐานเชื่อว่าเป็นคลังเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในพระราชวัง
     “ตึกเลี้ยงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง” เป็นตึกอยู่บริเวณกลางอุทยานฯ ล้อมรอบด้วยสระน้ำทั้งสามด้าน ภายในสระมีน้ำพุ ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมือง
     “ตึกพระเจ้าเหา” สันนิษฐานว่าเป็นหอพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อเดียวกับตึก
     “โรงช้างหลวง”  เป็นที่อยู่ของช้างทรงในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรม สำหรับเด็กนักเรียนและบุคคลผู้สนใจ

 นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
พระที่นั่งต่าง ๆ ที่ปัจจุบันยังคงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  นารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
โบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์


     เขตพระราชฐานชั้นกลาง มี 2 ส่วนคือส่วนที่สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     “พระที่นั่งจันทรพิศาล” จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวถึงพระที่นั่งจันทรพิศาลว่าเป็นหอประชุมองคมนตรี ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4
     “พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท” เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูต
     “หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ” สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งเชื่อมกันทั้งหมด 4 องค์
   
พระที่นั่งและส่วนต่าง ๆ ที่เสื่อมตามกาลเวลาภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์    ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี" ร่วมกับพระที่นั่งจันทรพิศาล ซึ่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ห้ามถ่ายภาพ
     ชั้นที่หนึ่ง จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่น ภาชนะดินเผา ขวานหิน เครื่องประดับจากหินและเปลือกหอย จารึกโบราณ เป็นต้น
     ชั้นที่สอง จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดลพบุรี เช่นทับหลัง พระพุทธรูปสมัยลพบุรีแบบต่าง  ๆ เครื่องถ้วยชามของต่าง ๆ
     ชั้นที่สาม เป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงฉลองพระองค์ เครื่องแก้วและภาชนะประทับตราประจำพระองค์

     เขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบด้วย "พระที่นั่งสุทธาสวรรย์" เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ "หมู่ตึกพระประเทียบ" ที่เป็นที่พักของเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายในสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ภายในเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ

    
ภาพจำลองทูตจากประเทศตะวันตะเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเ็ด็จพระนารายณืมหาราช (สองภาพด้านข้าง)การเดินทาง (ขอบคุณข้อมูลการเดินทางจากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ จังหวัดลพบุรี)
     พระนารายณ์ราชนิเวศน์
: จากศาลพระกาฬไปตามถนนวิชเยนทร์ทางปรางค์แขกจนถึงสี่แยกตัดกับ ถ.สุรสงคราม เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าถนนสรศักดิ์ พระราชวังอยู่ทางขวามือ

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) เก็บข้อมูล "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154