Custom Search
 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(ดูภาพด้านล่าง)


หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมานี้ มีด้วยกันทั้งหมด 2 หน้า ท่านสามารถ click link ตัวเลขที่ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ      “พุทธศาสนา” เป็นศาสนาซึ่งอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต , วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทยหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น “ความเมตตากรุณา” ที่ทำให้คนไทยในสมัยเก่ามีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากคนอื่น ๆ , “ความซื่อสัตย์” ซึ่งทำให้ผู้คนในสังคมอดีตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกปราศจากการโกหก หลอกลวง หรือฉ้อฉลจนก่อเกิดความวุ่นวายมากมายดังเช่นที่เป็นอยู่ทุก ๆ วันนี้ , คำสอนเรื่อง “ไตรลักษณ์” ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ประกอบอยู่ด้วย “ความไม่เที่ยง – เป็นทุกข์  – ไม่มีตัวตน” ทำให้คนรู้จักมีสติ ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักพอ.....เพราะตระหนักดีว่าตอนตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ , ฯลฯประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ไม่อยากเดินทางไกลไปถึงเมืองอุบลฯ ก็ขนครอบครัวมาดู
"ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ที่ "โคราช" ก็ได้

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
....................สีสันแห่งอีสาน....................      แม้ว่าในปัจจุบันนี้คำสอน – แนวปฏิบัติของพุทธศาสนาจะถูกละเลยจากคนไทยบางกลุ่มซึ่งอวดอ้างตนว่าเป็น “พุทธศาสนิกชน” ไปมากแล้วก็ตาม แต่เมื่อเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบวันสำคัญทางศาสนาพุทธอีกครั้งก็อาจถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวพุทธ (ที่แท้จริง) จะได้ทบทวนถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขแก่ชีวิต – จิตใจของตนเอง รวมถึงเพื่อยังประโยชน์เกื้อหนุนให้เกิดความผาสุกแก่สังคมส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วยประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขบวนแห่ "ตัวอย่างงานประเพณีต่างๆ" ในเทศกาลเข้าพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
....................งดงามอย่างไทย....................      “วันอาสาฬหบูชา” – วันเข้าพรรษา” คือ ช่วงวัน – เวลาสำคัญทางพุทธศาสนาที่มีการจัดงานบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในครั้งนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) จะขออาสาพาทุกๆ ท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.นครราชสีมา (โคราช)” ที่ถึงแม้ว่าจะไม่อลังการงานสร้างอย่าง “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี” แต่ก็ถือได้ว่ามีคุณค่าน่าชื่นชมไม่น้อยไม่ด้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่เลยทีเดียว (ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายและข้อมูลโดยละเอียดของงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี” ได้ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี” หรือจะเลือกคลิ๊ก link “ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งในหน้าสุดท้ายของบทความ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.นครราชสีมา” ชิ้นนี้ก็ได้ครับ)ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จากแรงศรัทธานำมาสู่งานประเพณีอันยิ่งใหญ่

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
...............ความภาคภูมิใจของชาวโคราช...............      ก่อนที่จะไปอ่านข้อมูลงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.นครราชสีมา ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมขออนุญาตทบทวนความสำคัญของ “วันอาสาฬหบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” เพื่อประกอบความเข้าใจดังนี้

      “อาสาฬหบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 8 ของปฏิทินทางจันทรคติซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่เหล่าปัญจวัคคีย์ผู้ที่เคยอุปัฏฐากพระองค์ในขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา และจากธรรมเทศนานี้เองได้ทำให้ท่าน “โกณฑัญญะ” ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าปัญจวัคคีย์เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน หลังจากนั้นท่านโกณฑัญญะจึงได้กราบทูลต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกในพุทธศาสนา เราสามารถสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ คือ

      1. เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นประกาศพุทธศาสนาต่อชาวโลกเป็นครั้งแรก (ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก)
      2. เป็นวันที่มีพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก
      3. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ , พระธรรม และพระสงฆ์

      แต่ดั้งเดิมนั้นไม่เคยมีการประกอบพิธีอาสาฬหบูชามาก่อน จวบจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2501 “คณะสังฆมนตรี” แห่งประเทศไทย (“คณะสังฆมนตรี” เทียบได้กับ “มหาเถรสมาคม” ในปัจจุบันครับ)ได้กำหนดให้วันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในฐานะของ “วันอาสาฬหบูชา” พร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับ “วันวิสาขบูชา” อันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากลทั่วโลกประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พระบรมรูปเทียนหล่อของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขบวนเทียนพรรษาหลายแบบ.....หลากรูปลักษณะ มาร่วมแห่แข่งขันประชันกัน
บนถนนรอบเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา      เนื้อหาโดยสรุปของ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรแรกแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงขึ้นในโลกนั้นมีใจความสำคัญอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

      1. มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธแนวปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ทั้งปวงได้ 2 ประการ คือ “กามสุขัลลิกานุโยค” การประกอบตนให้พัวพันอยู่ด้วยความสุขในกามทั้งหลาย เป็นการปฏิบัติที่ย่อหย่อน.....สบายกายมากเกินไป และ “อัตตกิลมถานุโยค” การกระทำความเหน็ดเหนื่อย.....ยากลำบากแก่ตนจนทุกข์ทรมานกายมากเกินไป แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถึงแนวปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อันเหมาะสม ได้แก่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลางซึ่งไม่ตึงหรือย่อหย่อนจนเกินไป สามารถปฏิบัติได้โดยยึดแนวทางของ “อริยมรรค” มีองค์ 8 (ปัญญาเห็นชอบ 1, ความดำริชอบ 1, เจรจาชอบ 1, การงานชอบ 1, เลี้ยงชีพชอบ 1, พยายามชอบ 1, ระลึกชอบ 1, ตั้งจิตชอบ 1)ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เรื่องราวตามตำนานต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา
ถูกหยิบยกมาถ่ายทอดผ่านงานแกะสลักชั้นครู

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
....................ศิลปะอันประณีตวิจิตรบรรจง....................      2. อริยสัจ 4 เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ได้แก่ ทุกข์ (รู้ว่าความทุกข์ทั้งปวง คือ อะไร) , สมุทัย (รู้ว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง คือ อะไร) , นิโรธ (รู้ว่าความดับสิ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นอย่างไร) และ มรรค (รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความดับสิ้นจากทุกข์ทั้งปวง)

      เนื่องในวาระที่ “วันอาสาฬหบูชา” เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมดังกล่าวข้างต้นมาพินิจพิจารณาศึกษาให้ละเอียดจนถ้วนทั่ว แล้วนำเอาความรู้เบื้องต้นที่ได้รับนั้นไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นความสงบสุขแก่จิตใจของตนเองตามกำลังความสามารถประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
....................ชุมนุมเทวดา นางฟ้าร่ายรำ....................

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ตระการตาใน "งานประเพณีแห่เทียนพรรษา" แรม 1 ค่ำ เดือน 8      สำหรับ “วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) นั้นเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจาก “วันอาสาฬหบูชา” (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) โดยถือเป็นวันเริ่มต้นช่วงเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน (ช่วงเวลาเข้าพรรษาจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) การจำพรรษานี้เป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์โดยตรงที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในวัด (หรือ ศาสนสถาน) เพียงแห่งเดียวไม่สามารถไปค้างแรม ณ สถานที่แห่งอื่นๆ ได้ (คำว่า “พรรษา” มีความหมายว่า ฝน, หน้าฝน หรือฤดูฝน ส่วน “จำ” นั้นหมายถึง พักอยู่, ผูก, ขัง การจำพรรษาจึงหมายถึงการพักอยู่ประจำในช่วงฤดูฝน) เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นตามพระวินัย เช่น สหธรรมิก(ผู้มีธรรมอันร่วมกัน , ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน) หรือ บิดามารดาป่วยต้องไปรักษาพยาบาล , สหธรรมิกกระสันจะสึกต้องไปเพื่อระงับ , ทายกบำเพ็ญกุศลลงมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธา เป็นต้นประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นางฟ้า? มัจฉา และ หงส ์     มูลเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษานั้นเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุสงฆ์จำพวกหนึ่งเที่ยวเดินทางไปมาตลอดฤดูหนาว – ฤดูร้อน – ฤดูฝนไม่ได้หยุดพัก เมื่อคราวฝนตกผืนแผ่นดินชุ่มฉ่ำด้วยน้ำก็เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าระบัด (ระบัด : อ่อน , แรกผลิ , เพิ่งผลิ) อีกทั้งสัตว์แมลงเล็ก ๆ จนได้รับความเสียหายเป็นอันตรายจำนวนมาก ประชาชนทั้งหลายพากันตำหนิติเตียนว่า “แม้แต่พวกเดียรถีย์ปริพาชก (นักบวชนอกพุทธศาสนา) เขายังหยุด.....ที่สุดแม้นนกยังรู้จักทำรังบนยอดไม้อาศัยหลบหลีกฝน เหตุใดสมณะศากยบุตรจึงเทียวไปเทียวมาอยู่ได้ทั้ง 3 ฤดู เหยียบย่ำหญ้า , ต้นไม้ อีกทั้งสัตว์เล็ก ๆ ทั้งหลายให้ล้มตายเป็นอันมากเยี่ยงนี้” เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ยินเช่นนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่บัดนั้น
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
....................ธำรงคุณค่าความเป็นไทย....................

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ต้นเทียนที่รังสรรค์ขึ้นด้วยดวงใจ.....น้อมถวายเป็นพุทธบูชา


     ชาวไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนาได้สืบทอดธรรมเนียมวิธีปฏิบัติการทำบุญวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยชาวบ้านจะจัดสำรับอาหารทั้งคาวหวานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ฯล (บางคนก็จะนำข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไตรจีวร , ผ้าห่มนอน , ยารักษาโรค ,ฯ ไปถวาย) แต่สิ่งที่ทำให้ประเพณีการทำบุญวันเข้าพรรษาแตกต่างจากการทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่น ๆ ก็คือ การถวาย “ผ้าอาบน้ำฝน” และ “อุปกรณ์เครื่องส่องสว่างต่าง ๆ (เช่น เทียน , น้ำมัน , ตะเกียง , หลอดไฟ เป็นต้น)


               
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
...............งดงามงานปฏิมา ในแสงสนธยายามเย็น...............      ความเป็นมาของ “ผ้าอาบน้ำฝน” นั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล โดยแรกเริ่มเดิมทีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ผ้าได้เพียงแค่ 3 ผืน คือ ผ้าสังฆาฏิ 1, ผ้าห่ม 1 และผ้านุ่ง 1 ครั้นเมื่อถึงช่วงฤดูฝนพระภิกษุสงฆ์บางรูปจะอาบน้ำฝนก็ไม่มีผ้าจะนุ่งอาบจึงเปลือยกายอาบน้ำ วันหนึ่งนางวิสาขาให้สาวใช้ไปทำธุระที่วัดขณะฝนตก สาวใช้เห็นพระภิกษุสงฆ์เปลือยกายอาบน้ำฝนจึงนำความกลับมาเล่าให้นางวิสาขาฟัง นางวิสาขาจึงกราบทูลพระพุทธองค์ขอถวายผ้าอาบน้ำฝน พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตและได้ทรงกำหนดกรอบเวลาในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน – รับการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระภิกษุสงฆ์ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์แสวงหาผ้าอาบน้ำฝน – รับการถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 7 จนถึงกลางเดือน 8)
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา หน้า 1 2
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154